محیط زیست

شرکت آسگون فلز بر این باور است توسعه پایدار وهمه جانبه بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی در بلند مدت امکان پذیر نیست. ما باور داریم   مسئولیت پذیری وتعهد شرکت به اجرای دستورالعمل های زیست محیطی باعث اعتماد بیشتر مجریان وکارفرمایان وهمچنین سلامت و نشاط پرسنل به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت خواهد شد.

از اینرو شرکت آسگون فلزبرآن شد تا با شناخت وآسیب شناسی حوزه فعالیت بر اساس استاندارد های موجود نسبت به شناسایی وتوقف آنها اقدام نماید.

از جمله اقدامات انجام گرفته توسط شرکت آسگون فلز میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

  • دریافت گواهی نامه iso 14001 (استاندارد مدیریت زیست محیطی)
  • اجرای عملیات سندبلاست ورنگ مطابق با استاندارد NIOSH