دریافت استاندارد های ایزو به مثابه پلی است که درخواست های مشتریان را به رضایت کسب وکارمان پیوند میزند.

این استاندارد با تکیه بر رویکرد فرایندی ومنطبق با بهبود مداوم،برکیفیت تمرکز داشته واین شرکت را درجهت کسب فرصت های جدید در محیط رقابتی امروز آماده میسازد.و توانایی سازمان را در برآورده ساختن خواسته های مشتریان خود به اثبات میرساند.هدف از کسب این استاندارد ارتقای رضایتمندی مشتریان ودلیلی بر تعهدات شرکت نسبت به کیفیت و ارتقای آن از طریق فراینده وبهبود مداوم در مقایسه با رقبای خود میباشد.

iso 9001

استاندارد ISO 9001 : مدیریت کیفیت

حفاظت از محیط زیست عبارت است از تلاشی که به منظور حفظ سلامتی محیط وانسان،درسطوح شخصی،سازمانی از محیط طبیعی محافظت مینماید.دریافت این استاندارد دلیلی بر رعایت مفاهیم زیستی وبه کارگیری روش های مربوط،در طرح ریزی ،اجراوکنترل فرایندهایمان در توجه به رویکرد محیط زیست میباشد.

ISO 14001

استاندارد ISO 14001 : مدیریت زیست محیطی

حوادث ناشی ازمحیط کاری همواره آبستن حوادث میباشد که در روند برنام ریزی تولید تاثیرات نا مطلوبی می گذارند وبه دنبال آن خسارت های مالی وجانی را به سازمان تحمیل مینماید که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید ویا بیشت از آن میباشد.این استاندارد به سازمان این امکان را میدهد تا ریسکهای ایمنی وشغلی مرتبط با منابع انسانی واموال خود را تحت کنترل در آورد واز بروز هزینه های ناشی از حوادث وخسارت های جانی جلوگیری نماید.

OHSAS 18001

استاندارد OHSAS 18001 : مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای

IMS

استاندارد I.M.S : سیستم مدیریت یکپارچه

استاندارد H.S.E نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند. که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام استاندارد H.S.E تشکیل شد. در برخی صنایع “کنترل کیفیت” نیز به این مجموعه اضافه گردید به عبارتی ساده تر استاندارد H.S.E روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

HSE-MS

استاندارد H.S.E : سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت،محیط زیست