استانداردهای تولید

استاندارد های بارگذاری دکل های انتقال نیرو

   • BS 8100 and Factor Correction
   • EIA/TIA-222-F
  • AS3995

استاندارد های طراحی پایه و تفصیلی دکل های انتقال نیرو

   • ASCE 10-97
   • BS 8100,449,5950
   • NBN B 51001
   • AS 3995
   • 1 Class 2a-2B
  • ASCE Manuals:52,72,74

استاندارد های ساخت و گالوانیزه قطعات دکل های انتقال نیرو

   • DIN267-PART26,7990
   • DIN EN 10025 , 10029 , 10048 , 10051 , 10056 , 24034
   • ISO 898
   • JIS B 1251 , G 3101 , G 3192
   • IEC 60652
   • BS 729 , 4848
   • ASTM A 123 , A143 , A153 , A239 , A394
  • ANSI B 1.1 Class 2A – 2B

استاندارد های طراحی، مصالح و آزمایشات غیر مخرب سازه های فلزی

   • استانداردهای طراحی سازه AISC
   • تهیه متریال با استاندارد های S.TM و A.I.S.C و یا DIN
  • استانداردهای ساخت و جوشکاری W.Sو روش های مختلف N.D.T شامل موارد :

V.T : بازرسی چشمی

D.T : بازرسی ابعادی

P.T : بازرسی مایع نفوذی

M.T: بازرسی ذره مغناطیسی

U.T : آزمایش امواج ماورای صوت

R.T : آزمایش پرتونگاری: که در این رابطه بر اساس استاندارد S.B.R – NDT-STD عمل می گردد.

– استاندارد اندازه گیری و کنترل رواداریها از استاندارد A.S.M.E و A.S.T.M

– انتخاب پیچ و مهرها بر اساس استانداردهای با تیپ A490 , A325 , A307 از استاندارد A.S.T.M و یا S.6 – 8.8 10.9 از استاندارد DIN آلمان می باشد.